Regulamin

Regulamin wizyt w Select Beauty

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Select Beauty, zwanego dalej „Salonem”.

§1 definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza:
  Marka Select Beauty zarządzana przez Select Logistic Sp. z .o.o
  Nowomiejska 5, 91-414 Łódź, NIP: 7252285715
  Dane kontaktowe: adres e-mail: office@selectbeauty.pl, numer telefonu: +48 790 520 947

§2 świadczenie usług kosmetologicznych/płatność

 1. Przy rezerwacjach na pojedyncze zabiegi wymagany jest od klienta zadatek w wysokości 20% ceny zabiegu. Brak opłacenia zadatku w ciągu 24h spowoduje anulowanie terminu wizyty, a niepojawienie się w umówionym terminie skutkuje utratą wpłaconego zadatku.
 2. Dodatkowo, odwołanie wizyty w ciągu krótszym niż 24h przed planowaną wizytą lub niezgłoszenie jej odwołania i nie stawienie się na wizytę przez klienta skutkuje traktowaniem wizyty jako zrealizowanej, a zabieg zostanie potrącony z wykupionego pakietu.
 3. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować kosmetologa Select Beauty o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Select Beauty nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 4. Zakup usługi w Select Beauty jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Select Beauty oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu, całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Select Beauty.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą one ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 6. W przypadku zmiany cen, ceny będą aktualizowane na stronie internetowej.
 7. Nasze promocje i rabaty nie łączą się z innymi dostępnymi promocjami, voucherami czy kartami zniżkowymi.
 8. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Select Beauty usług/bonów bądź produktów kosmetycznych.
 9. Klient który posiada voucher, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
 10. Klient zobowiązany jest do stawienia się na umówiony zabieg punktualnie. W przypadku spóźnienia, kosmetolog Select Beauty może zakończyć zabieg w przewidzianym wcześniej czasie, a Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za zaplanowany zabieg.
 11. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Select Beauty telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1 godziny.
 12. Select Beauty dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 13. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku w salonie Select Beauty.

§2 wykupiony pakiet zabiegów

 1. Osoba korzystająca z wykupionego pakietu zabiegów ma prawo do skorzystania z określonego zakresu usług, zgodnie z zawartą ofertą.
 2. Pakiet zabiegów obejmuje konkretne procedury lub usługi określone w ofercie.
 3. Posiadacz pakietu zabiegów zobowiązany jest do korzystania z usług zgodnie z ustalonym limitem i zakresem określonym w ofercie.
 4. Wykorzystanie usług poza zakresem pakietu może podlegać dodatkowej opłacie lub regulacjom.
 5. Zgodnie z postanowieniami umowy, nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane części pakietu zabiegów.
 6. Posiadacz pakietu jest świadomy, że zakupiony pakiet jest jednorazowym świadczeniem usług i nie podlega zwrotowi ani wymianie na świadczenia finansowe.
 7. W przypadku chęci korzystania z dodatkowych usług poza zakresem pakietu, klient zobowiązany jest do uregulowania dodatkowej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
 8. Istnieje możliwość przekazania niewykorzystanych zabiegów osobie bliskiej.
 9. W przypadku rezygnacji z wykupionego pakietu, ustalone rabaty nie zostaną naliczone, a Klienta będzie obowiązywać regularna cena zakupu bez rabatów.
 10. Pakiet zabiegów ma określony termin ważności. Po upływie tego terminu, wszelkie niewykorzystane usługi automatycznie tracą ważność, a klient nie ma prawa do ich późniejszego wykorzystania.

§3 postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 01.11.2023.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub anulowania pakietu zabiegów bez możliwości zwrotu pieniędzy.